MEKLING

Hva er mekling og når bør man bruke mekler?

Mekling, som et alternativ til rettslig prosess, er en strukturert prosess for å forsøke å løse konflikter. Det foregår ved at parter med en fastlåst konflikt får hjelp av en nøytral tredjeperson til å finne en løsning som begge parter kan godta. Med unntak av straffesaker kan de fleste konflikter mekles, både i forretningskonflikter og private konflikter.
 
Gjennom meklingsprosessen får partene bistand til forhandlingene og mulighetene for å komme frem til en løsning begge parter kan akseptere er ofte større enn i en rettslig prosess, i tillegg til at mekling ofte vil være et mer kostnadseffektivt alternativ.
 

Meklerens funksjon er å opptre som en nøytral mellommann som stiller sin juridiske innsikt og sin konfliktkompetanse til rådighet, men det er partene selv som har kontroll over prosess og resultat. Partene kan være representert ved egne advokater i tillegg, men disse deltar i tilfelle kun som rådgivere.
 
Mekleren er ikke en dommer, og kan ikke treffe avgjørelser som er bindende for partene. Det er normalt heller ikke meklerens oppgave å gi partene rådgivning. Behandlingen er konfidensiell.

Sertifisert mekler

Meklere sertifisert av Advokatforeningen har gjennomført et intensivt og omfattende opplæringsprogram over fem dager. For å bli sertifisert må man bestå en avsluttende evaluering. Videre er det stilt krav om vedlikehold av kompetanse for å beholde sertifiseringen.
 
Advokat Siv Elisabeth Hveberg har vært sertifisert megler i regi av Advokatforeningen siden sertifiseringsordningen ble opprettet i 2016, og har i tillegg kurs i digital mekling. Hun er oppnevnt ekstern rettsmekler i en rekke domstoler og er også medgrunnlegger av Meklingsforeningen.

https://www.meklingsforeningen.no

Se Meklingsforeningens profil på LinkedIn

https://www.mekling.no