ARV OG SKIFTE

Berettigelse til arv kan man få enten gjennom testament eller lov.

Testasjonsfriheten er et sentralt prinsipp innen arveretten i Norge. Det betyr at den som oppretter et testament kan fordele sine eiendeler og eiendommer på en annen måte enn den loven legger opp, dog likevel innenfor de grenser som loven fastsetter. Testamentets bestemmelser om arv får da forrang på arverekkefølgen i arveloven. En viktig begrensning er den del av arven som i henhold til arvelovens bestemmelser skal tilfalle livsarvinger.

Det er strenge formkrav knyttet til opprettelsen av testament. Vi bistår klienter med opprettelse av testament, og gir råd til hvilke muligheter som finnes innenfor lovens rammer.

Ektefeller har rett til arv i medhold av arveloven, så fremt testator ikke har skrevet testament som innskrenker denne retten, og informert den andre ektefellen om dette.

Samboere er under visse vilkår sikret noe arv ved lov dersom samboeren faller fra. Vilkårene er strenge, og arven begrenset.

Arveoppgjør kan være utfordrende for arvingene, og vi bistår med rådgivning eller den faktiske gjennomføringen av skiftet.

Ved generasjonsskifter anbefales det at man planlegger i god tid.

Økonomisk oppgjør mellom samboere og skifte mellom ektefeller

Ved opphør av samboerforhold eller ekteskap skal det gjøres en fordeling av de verdier og gjeld partene har på det tidspunktet. For samboere er hovedregelen at det ikke oppstår noe økonomisk fellesskap mellom partene dersom ikke partene innretter seg slik selv enten ved avtale eller på annen måte. For ektefeller er hovedregelen at det blir et økonomisk fellesskap mellom partene, om ikke partene avtaler noe annet gjennom ektepakt.

Både ved økonomiske oppgjør etter ekteskap og samboerforhold oppstår det i praksis ofte diskusjon blant annet om eierforhold, vederlagskrav og hvem som skal få beholde eiendeler som begge ønsker.

Advokatfirmaet Hveberg AS bistår ved alle spørsmål knyttet til arv og skifte av dødsbo. Vi bistår også i forbindelse med samboerkontrakter og økonomisk oppgjør etter opphør av samboerskap, og ved opprettelse av ektepakter og skifte mellom ektefeller. Vi bistår også ved opprettelse av samboerkontrakter, ektepakter og generasjonsskifter.

Kontakt oss for mer informasjon om arv og skifte.